MENU
< Tilbage

Valg af Racerepræsentanter 202005-01-2020 - 14:57

Samtlige Racerepræsentanter er på valg i 2020

Samtlige Racerepræsentanter er på valg i 2020

Ønsker du som RR at fortsætte opgaven, vil vi gerne have din tilkendegivelse senest 1. februar.

Forslag til nye RR skal ligeledes være klubben i hænde senest 1. februar.

Bestyrelsen har besluttet at racerepræsentantskabet for gruppen for Hvid Sch Hyrdehund kun kan varetages af klubben for nuværende. Der kan ikke opstilles kandidater til posten ved valget i 2020.

 

Valg af racerepræsentant

1. Den enkeltes races stemmeberettigede medlemmer (jfr. KHKG’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2) vælger en ansvarshavende racerepræsentant.

2. Valgbar til en gruppes racerepræsentant er de KHKG medlemmer, der opfylder KHKG’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, og som er fyldt 18 år, er ejer af gruppens race, samt har viden og erfaring om denne, for på kvalificeret vis at varetage racens tarv og være bestyrelsen til nytte.

3. Racerepræsentanten udpeger selv sin medhjælpende racerepræsentant (suppleant), som må have de samme kvalifikationer som racerepræsentanten. Det bør tilstræbes, at suppleanten har modsat domicil, geografisk adskilt ved Storebælt. Dette er dog ikke noget krav.

4. Racerepræsentanten og suppleanten sidder for en periode af 2. år. Valget følger generalforsamlingen. Perioden er 2020-2022.

5. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant incl. disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren I hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.

6. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer i racen (jfr. KHKG’s love §5 stk. 3 og § 6 stk.2), senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlerne være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

7. Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning blandt racens tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

8. Opstilles kun én kandidat og den siddende racerepræsentant ikke ønsker at fortsætte, er denne kandidat automatisk valgt.

 

< Tilbage