KHKGs love

Senest redigeret på klubbens generalforsamling i 2015

Love for Klubben for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde uden specialklub

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Klubbens navn er Klubben for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde uden specialklub (i det følgende forkortet som KHKG). Klubben er stiftet i 1997.
Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub (DKK). DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af § 6 stk. 2 i DKK’s love oprettede overenskomst.

§ 2. Organisation
Stk. 1. Klubben er organiseret således:
a) § 18 Urafstemning
b) §§ 11-14 Generalforsamling
c) §§ 7-9 Bestyrelse
d) § 5 Medlemmer

§ 3. Klubbens formål
Stk. 1. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til de forskellige hyrde-, kvæg- og gårdhunderacer, der ikke er repræsenteret ved specialklubber for enkelte racer eller racegrupper, og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racernes kvalitet i forhold til FCI-standarderne - herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugs- og hyrdeegenskaber.
Stk. 2. Der kan til enhver tid udskilles specialklubber eller overflyttes racer fra KHKG iflg. Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og KHKG – jf. DKK’s love § 7 og § 8.
Stk. 3. Når godkendelse af en specialklub foreligger fra Dansk Kennel Klub, ophører KHKG automatisk med at repræsentere denne/disse racer.
Stk. 4. Racer, der tidligere har været repræsenteret ved anerkendte specialklubber, indgår automatisk under KHKG, når disse racers specialklub ophører med at eksistere.

§ 4. Avlsarbejde
Stk. 1. KHKG er DKK´s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende alle klubbens racer.
Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer.
Stk. 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse af DKK, inden de iværksættes.

§ 5. Medlemskab
Indmeldelse
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.
Stk. 2. DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben - dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingent-restance.

Ophør
Stk. 4. Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med en måneds varsel til den 31. december. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.
Stk. 5. Er kontingent ikke indbetalt senest 1. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

§ 6. Kontingent
Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.
Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar. Kontingentet skal være betalt senest den 10. januar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.
Stk. 4. Fra samme bopæl kan der indmeldes et ekstra husstandsmedlem til reduceret kontingent. Der tilsendes kun et medlemsblad per husstand. Ved indmeldelse i klubben efter den 1. juli betales reduceret kontingent.
Stk. 5. Medlemmer af klubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøbere i KHKG for reduceret kontingent – dog kun et medlem pr. solgt hvalp. Som hvalpe betragtes hunde, der ikke har opnået juniorklassealder.

§ 7. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5 stk. 3, og § 6 stk. 2, der er fyldt 18 år.

§ 8. Valg til bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen.
Stk. 2. Der afgår tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og to i ulige år. Hvert år vælges der to suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Stk. 4. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.
Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen - inkl. disses præsentation - skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst tre medlemmer.
Stk. 7. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest to dage før generalforsamlingen.
Stk. 9. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af de af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

9. Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Om-konstituering kan finde sted.
Stk. 3 Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.
Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær.
Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.
Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næst-følgende nummer af klubbens medlemsblad - eller på anden måde.
Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.
Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.
Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.
§ 10. Regnskab
Stk. 1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 1. februar.
Stk. 3. Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant.

§ 11. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.
Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder via klubbens medlemsblad og hjemmeside til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen - inkl. disses præsentation - skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 1. februar jf. § 8 stk. 6.
Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes pr. brev eller e-mail følgende materiale til medlemmerne:
•  Det reviderede regnskab
•  Stemmesedler
•  Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
I tilfælde af, at der ikke skal foretages valg, offentliggøres det reviderede regnskab og evt. indkomne forslag på klubbens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen. Materialet kan også rekvireres på skrift hos klubbens sekretær tidligst 10 dage før generalforsamlingen.

§ 12. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Valg af referent
3.  Valg af mindst to stemmetællere – antallet afgøres af dirigenten
4.  Forelæggelse af formandens beretning
5.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6.  Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent
7.  Behandling af indkomne forslag
8.  Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
9.  Valg af revisorer og revisorsuppleant
10.  Eventuelt

§ 13. Afstemning på generalforsamling
Stk. 1. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2 samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det
Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på to tredjedele af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.
Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst tre ugers varsel til afholdelse senest seks uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.
Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15. Disciplinærsager
Stk. 1. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§ 16. Disciplinære foranstaltninger
Stk. 1. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a) Tildeling af misbilligelse/tildeling af advarsel
b) Frakendelse af kennelmærke
c) Frakendelse af tillidshverv i DKK og /eller samarbejdende specialklub
d) Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, der ejes af den pågældende, fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring
f) Eksklusion af DKK og /eller samarbejdende specialklub
g) Nedlæggelse af avlsforbud på den eller de hunde, der indehaves af den pågældende person
Stk. 2. KHKGs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

§ 17. Midlertidige disciplinære foranstaltninger
Stk. 1. KHKG’s bestyrelse kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 28.
Stk. 2. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger - dog højst i seks måneder.

§ 18. Urafstemning
Stk. 1. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8 stk. 8.
Stk. 3. Mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller to bestyrelsesmedlemmer og en af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.
Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

§ 19. Opløsning af klubben
Stk. 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

§ 20. Ikrafttræden
Stk. 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 29. april 2015 og vedtaget ved urafstemning 27. august 2015.
Stk. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 6.10.2015 (datoen for DKKs godkendelse).