Valg af Racerepræsentanter 2024

Samtlige Racerepræsentanter er på valg i 2024

Ønsker du som RR at fortsætte opgaven, vil vi gerne have din tilkendegivelse senest 1. februar.

Forslag til nye RR skal ligeledes være klubben i hænde senest 1. februar.

Bestyrelsen har besluttet at racerepræsentantskabet for gruppen for Hvid Sch Hyrdehund kun kan varetages af klubben for nuværende. Der kan ikke opstilles kandidater til posten ved valget i 2024.

 

Valg af racerepræsentant

  1. Den enkeltes races stemmeberettigede medlemmer (jfr. KHKG’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2) vælger en ansvarshavende racerepræsentant.
  2. Valgbar til en gruppes racerepræsentant er de KHKG medlemmer, der opfylder KHKG’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, og som er fyldt 18 år, er ejer af gruppens race, samt har viden og erfaring om denne, for på kvalificeret vis at varetage racens tarv og være bestyrelsen til nytte.
  3. Racerepræsentanten udpeger selv sin medhjælpende racerepræsentant (suppleant), som må have de samme kvalifikationer som racerepræsentanten. Det bør tilstræbes, at suppleanten har modsat domicil, geografisk adskilt ved Storebælt. Dette er dog ikke noget krav.
  4. Racerepræsentanten og suppleanten sidder for en periode af 2. år. Valget følger generalforsamlingen. Perioden er 2024-2026
  5. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant incl. disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren I hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler.
  6. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer i racen (jfr. KHKG’s love §5 stk. 3 og § 6 stk.2), senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlerne være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
  7. Valget sker ved skriftlig, hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning blandt racens tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
  8. Opstilles kun én kandidat og den siddende racerepræsentant ikke ønsker at fortsætte, er denne kandidat automatisk valgt.
  9.  Såfremt racerepræsentanten er usolidarisk og/eller modarbejder klubbens og/eller gruppens interesser, er det bestyrelsens afgørelse, om racerepræsentanten er egnet til at fortsætte på tillidsposten. Suppleanten indtræder i resten af perioden

Regler for racerepræsentantskabet

Revideret februar 2019

Formålet med at have en racerepræsentant:
1. Racerepræsentanten skal varetage de enkelte racers særlige interesser i KHKG
2. Racerepræsentanten er bindeleddet mellem medlemmer, der ejer de enkelte racer, og bestyrelsen i KHKG
3. Racerepræsentanten er kontaktperson for racen i forhold til medlemmer og eventuelle kommende medlemmer og kan svare på spørgsmål om den enkelte race.
4. Racerepræsentanten arbejder for, at nye ejere af den enkelte race melder sig ind i KHKG
Racerepræsentanten kan således sammenlignes med en tillidsrepræsentant, som er valgt af medlemmerne til at repræsentere deres race over for omverdenen og internt i klubben. Samtidig er racerepræsentanten en slags ambassadør for racen over for bestyrelsen og DKK.

1.Valg af racerepræsentant
1.1. Hvis man gerne vil være racerepræsentant, kræver det, at flere forhold er opfyldt.
a. For at være valgbar skal man være medlem af KHKG (KHKGs love love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2.)
b. Være fyldt 18 år
c. Ved valget skal man være første ejer på en DKK-stambogsført hund af den race, men søger om at blive racerepræsentant for.
d. Man skal have den fornødne viden og erfaring om racen, så man kan varetage racens tarv og være bestyrelsen til hjælp i spørgsmål om den specifikke race.
1.2.Racerepræsentanten udpeger selv sin suppleant.

2. Valg til racerepræsentant
2.1. Det er medlemmer af KHKG, der står som underskriftsberettigede ejere (officielt på hundeweb) af hunde af den pågældende race, der vælger en racerepræsentant efter princippet en hund en stemme. Stemmeret kan ikke overdrages til andre. For at være stemmeberettiget, skal man have betalt sit kontingent rettidigt det pågældende år og ikke være i restance.
2.2. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant incl. disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar i valgåret.
2.3. Stemmesedler udsendes til de stemmeberettigede medlemmer i racen (jf punkt 2.1.) senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlerne være sekretæren i hænde senest to dage før generalforsamlingen. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af to af generalforsamlingen valgte stemmetællere.
2.4. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning blandt racens tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.
2.5. Opstilles kun én kandidat og den siddende racerepræsentant ikke ønsker at fortsætte, er denne kandidat automatisk valgt.
2.6. KHKG’s bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan indvælges i racerepræsentantskabet.
2.7. KHKG’s bestyrelse kan i særlige tilfælde beslutte at enkelte racer ikke skal repræsenteres af en racerepræsentant i en periode, men udelukkende skal varetages af klubben.

3. Valgperiode
3.1. Racerepræsentanten vælges for en to-årig periode og der vil være valg i lige år (næste gang i 2016)
3.2. Ønsker en racerepræsentant at fratræde før periodens udløb, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen senest en måned før den ønskede fratrædelsesdato. Bestyrelsen indkalder derefter suppleanten, der indtræder i den fratrådte racerepræsentants valgperiode. Ønsker suppleanten ikke at overtage posten, kan KHKGs bestyrelse indsætte en ny racerepræsentan. Den nye racerepræsentant vælger herefter sin suppleant.
3.3. Ønsker mindst halvdelen af en gruppes stemmeberettigede medlemmer i løbet af repræsentantskabsperioden en anden racerepræsentant, rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest fire uger før den årlige generalforsamling. Suppleanten indtræder for resten af perioden. Denne ændring kan kun gennemføres én gang pr. valgperiode.
3.4. KHKG kan i særlige tilfælde vurdere, at en racerepræsentant er uegnet til at bestride posten. Det er bl.a. i spørgsmål om DKK disciplinærsager, solidaritet med KHKG eller hvis racerepræsentanten modarbejder klubbens og/eller racens og dens gruppes interesser. Sker dette, indtræder suppleanten i resten af perioden.

4. Racerepræsentantens arbejde
4.1. Racerepræsentanten er en frivillig repræsentant for racen.
4.2. Den valgte repræsentant er ansvarshavende over for KHKGs bestyrelse og skal holde bestyrelsen orienteret om aktiviteter inden for racen.
4.4. Racerepræsentanten har pligt til at tilsende bestyrelsen mødereferater af afholdte medlemsmøder senest en måned efter afholdelsen.
4.5. Racerepræsentanten råder over to fulde sider i Hundeposten til information om racen og orienteringer til medlemmerne.
4.6. Racerepræsentanten indkalder medlemmer årligt til minimum et medlemsmøde. Afholdes der flere end et årligt møde, bør det gå på skift mellem øst og vest for Storebælt. Afholdes der kun et, bør man året efter holde mødet på den anden side bæltet. Det skal sikres, alle medlemmer af gruppen får en indkaldelse senest fire uger før afholdelsen af mødet. Senest en uge før, skal dagsorden samt eventuelle kandidater til valg samt indkomne forslag udsendes til alle medlemmer.
4.7. Racerepræsentanten afleverer skriftlig, senest 1. februar sin races liste over ønskede dommeremner til det kommende års KHKG-udstillinger.
4.8. Racerepræsentanten kan efter aftale med bestyrelsen arrangere skuer og træf, som i god tid skal annonceres i Hundeposten og være arrangementer for alle medlemmer af gruppen. Bestyrelsen skal alene inddrages for at sikre, at arrangementer ikke kolliderer med andre større arrangementer i klubben som f.eks. udstillinger.
4.9. Såfremt der i gruppen er stemning for det, kan gruppen beslutte at oprette medier, der kan supplere klubbens overordnede medier. Ingen af medlemmerne kan dog tvinges til at være medlem af grupper eller at abonnere på eventuelle blade.
4.10. Når racerepræsentanten arbejder i klubbens navn, er det ikke tilladt at reklamere med sine egne hvalpe, eget kennelnavn eller egen hjemmeside-adresse, eksempelvis på gruppens facebook gruppe.
4.11. Racerepræsentanten kan, såfremt det ved afstemning er besluttet i gruppen, opkræve et gebyr hos gruppe-medlemmerne til finansiering af fælles aktiviteter som f. eks. skuer, træf, møder, gruppeblade m.v. Disse midler samles i en kasse. Ansvarlig for kassens midler er racerepræsentanten. Racerepræsentanten skal vælge en medansvarlig for pengesager, f. eks. suppleanten eller en ”kassemester”. Racerepræsentanten skal på medlemsmødet en eller to gange årligt gøre rede for kassens regnskab. Evt. offentliggørelse i gruppens blad, hvis der udgives et sådant. Kopi af regnskabet sendes til KHKG’s bestyrelse. Hvis der i forbindelse med skuer/træf opkræves særskilt gebyr, skal der straks efter afholdelsen aflægges regnskab for arrangementet, som medtages i kassens/fondens regnskab og offentliggøres.
4.12. Racerepræsentanten kan henvende sig til føreren af medlemslisten og rekvirere en medlemsliste.
4.13. Racerepræsentanten kan nedsætte udvalg.
4.14: Ved henvendelser om køb af hvalpe fra interesserede, skal racerepræsentanten henvise til KHKGs og/eller DKKs hvalpeliste og i det hele taget forholde sig neutralt i forhold til medlemmers kuld.